Related Movies

What a Girl Wants


What Women Want


You've Got Mail

What Women Want Cast and Crew


Home > Movies > W > What Women Want > Cast and Crew


Cast
Gong Li - Li Yilong
Andy Lau - Sun Zigang
Yuan Li - Yanni
Russell Wong
Wang Deshun
Kelly Hu
Director
Chen Daming
Producer
Dede Nickerson
Chen Daming
Jeffrey Chan
Yu Dong
Andy Lau
Albert Yeung
Katherine Kim
Han Sanping
Chris Liu
Writer
Chen Daming
Josh Goldsmith
Cathy Yuspa
Nancy Meyers