Related Movies

Jet Li's Fearless


Zu Warriors (Remake)


The Iron Monkey

True Legend Cast and Crew


Home > Movies > T > True Legend > Cast and Crew


Cast
Vincent Zhao Wenzhuo - Su Can
Xun Zhou - Ying
Andy On - Yuan Lie
Jay Chou - God of Wushu/Drunken God
Michelle Yeoh - Dr. Yu
David Carradine - Anthony, Gambling House Owner
Gordon Liu - Old Sage
Cung Le - Militia Leader
Director
Yuen Wo-Ping
Producer
Cary Cheng
Wang Tianyun
Xu Jianhai
Bill Kong
Ren Zhonglun
Zhang Zhenyan
Zhang Qiang
Writer
Christine To Chi-Long