Related Movies

Spring Fever


Blind Shaft

The Shaft Cast and Crew


Home > Movies > T > The Shaft > Cast and Crew


Cast
Luo Deyuan - Ding Baogen
Li Chen - Song Daming
Zheng Luoqian - Ding Jingshui
Huang Xuan - Ding Jingshen
Director
Zhang Chi
Producer
Kang Jianmin
Hu Guipu
Writer
Zhang Chi