Related Movies

Spirited Away


Kiki's Delivery Service


Porco Rosso


Nausicaa of the Valley of the Wind


Tenku no shiro Laputa

Princess Mononoke Cast and Crew


Home > Movies > P > Princess Mononoke > Cast and Crew


Cast
Corey Burton - Additional Voice
Tara Charandoff - Additional Voice
Julia Demita - Additional Voice
Debi Derryberry - Additional Voice
Alex Fernandez - Additional Voice
Jack Fletcher - Additional Voice
Patrick Fraley - Additional Voice
John Hostetter - Additional Voice
John Rafter Lee - Additional Voice
Jessica Lynn - Additional Voice
Sherry Lynn - Additional Voice
Matt Miller - Additional Voice
Marnie Mosiman - Additional Voice
Tress MacNeille - Additional Voice
Matt McKenzie - Additional Voice
Micheal McShane - Additional Voice
David Rasner - Additional Voice
Dwight Schultz - Additional Voice
Pamela Adlon - Additional Voice
K T Vogt - Additional Voice
Akihiro Miwa - Moro
Mitsuko Mori - Oracle
Billy Crudup - of Ashitaka
Billy Bob Thornton - of Jigo
Minnie Driver - of Lady Eboshi
John DiMaggio - of Gonza
Claire Danes - of San
John DeMita - of Kohroku
Jada Pinkett Smith - of Toki
Gillian Anderson - of Moro
Keith David - of Okkoto
Yoji Matsuda - of Ashitaka
Yuriko Ishida - of San
Yuko Tanaka - of Lady Eboshi
Hisaya Morishige - of Okkoto
Kaori Kobayashi - of Jiko
Masahiko Nishimura - of Koroku
Tsunehiko Kamijyo - of Gonza
Sumi Shimamoto - of Toki
Adam Paul - Additional Voice
Director
Hayao Miyazaki
Producer
Toshio Suzuki
Yasuyoshi Tokuma
Seiichiro Ujiie
Yutaka Narita
Bob Weinstein
Harvey Weinstein
Scott Martin
Seiji Okuda
Diana Tauder
Writer
Neil Gaiman
Hayao Miyazaki