Related Movies

The Imitation Game


Stealing Beauty


Little Buddha


The Sheltering Sky


1900

Last Emperor Cast and Crew


Home > Movies > L > Last Emperor > Cast and Crew


Cast
John Lone - Pu Yi
Joan Chen - Wan Jung
Peter O'Toole - Reginald "RJ" Johnson
Victor Wong - Chen Pao Shen
Dennis Dun - Big Li
Ryuichi Sakamoto - Amakasu
Maggie Han - Eastern Jewel
Ric Young - Interrogator
Vivian Wu - Wen Hsiu
Cary-Hiroyuki Tagawa - Chang
Fumihiko Ikeda - Yoshioka
Richard Vuu - Pu Yi--Age 3
Tijger Tsou - Pu Yi--Age 8
Henry Kyi - Pu Chieh--Age 7
Alvin Riley - Pu Chieh--Age 14
Lisa Lu - Empress Dowager Tzu Hsi Cixi
Hideo Takamatsu - General Ishikari
Hajime Tachibana - Japanese Translator
Basil Pao - Prince Chun
Chen Kaige - Captain of Imperial Guard
Constantine Gregory - Oculist
Li Yu - 2nd High Consort
Lucia Hwong - Lady of the Book
Daxing Zhang - Tough Warder
Akira Ikuta - Japanese Doctor
Michael Vermaaten - American
Matthew Spender - 1st Englishman
Martin Reynolds - 2nd Englishman
Ying Ruocheng - Jin Yuan--The Governor
Director
Bernardo Bertolucci
Producer
Jeremy Thomas
Franco Giovale
Joyce Herlihy
Writer
Mark Peploe
Bernardo Bertolucci
Enzo Ungari