Related Movies

Mortal Instruments: City of Bones


Shanghai Noon


The Next Karate Kid


The Karate Kid Part II


The Karate Kid

The Karate Kid Cast and Crew


Home > Movies > K > Karate Kid, The > Cast and Crew


Cast
Jaden Smith - Dre Parker
Jackie Chan - Mr Han
Taraji P. Henson - Sherry Parker
Wenwen Han - Meiying
Yu Rong-Guang - Master Li
Zhensu Wu - Meiying's Dad
Zhiheng Wang - Meiying's Mom
Zhenwei Wang - Cheng
Jared Minns - Dre's Detroit Friend
Shijia Lu - Liang
Bo Zhang - Song
Luke Carberry - Harry
Cameron Hillman - Mark
Ghye Samuel Brown - OZ
Rocky Shi - Ur Dang
Ji Wang - Mrs Po
Harry Van Gorkum - Music Instructor
Tess Liu - History Teacher
Xinhua Guo - Tournament Doctor
Jijun Zhai - Mat 4 Referee
Shun Li - Mat 5 Referee
Yanyan Wu - Mrs Xie
Tao Ji - Announcer
Wentai Liu - Dude from Detroit
Geliang Liang - Ping Pong Man
Xu Ming - Bao
Director
Harald Zwart
Producer
Jerry Weintraub
James Lassiter
Will Smith
Ken Stovitz
Jada Pinkett Smith
Dany Wolf
Susan Ekins
Han Sanping
Xiaoli Han
Jiang Tao
Solon So
Zhao Haicheng
Shi Dongming
Mingyu Peng
Writer
Chris Murphey
Robert Kamen