Related Movies

The Grudge 2


The Grudge

Ju-On The Grudge Cast and Crew


Home > Movies > J > Ju-On The Grudge > Cast and Crew


Cast
Megumi Okina - Rika Nishina
Misaki Ito - Hitomi Tokunaga
Misa Uehara - Izumi Toyama
Yui Ichikawa - Chiharu
Kanji Tsuda - Katsuya Tokunaga
Risa Matsuda - Kazumi
Yuya Ozeki - Toshio
Takako Fuji - Kayako
Director
Takashi Shimizu
Shimizu Takeshi
Producer
Takashige Ichise
Writer
Takashi Shimizu
Shimizu Takeshi