Related Movies

The Possession


The Grudge 3


The Grudge 2


Ju-On

The Grudge Cast and Crew


Home > Movies > G > Grudge, The > Cast and Crew


Cast
Sarah Michelle Gellar - Karen
Jason Behr - Doug
William Mapother - Matthew Williams
Mike Cahill - Matthew Williams
Clea DuVall - Jennifer Williams
KaDee Strickland - Susan Williams
Grace Zabriskie - Emma
Bill Pullman - Peter
Rosa Blasi - Maria
Ted Raimi - Alex
Ryo Ishibashi - Nakagawa
Yoko Maki - Yoko
Yuya Ozeki - Toshio
Takako Fuji - Kayako
Takashi Matsuyama - Takeo
Hiroshi Matsunaga - Igarashi
Hajime Okayama - Suzuki
Yoshiyuki Morishita - Guard
Kazuyuki Tsumura - Pete's Co-Worker
Jotaro Kitamura - Policeman
Taigi Kobayashi - Policeman
Junko Koizumi - Mother
Nana Koizumi - Daughter
Yoichi Okamura - Restaurant Manager
Director
Takashi Shimizu
Shimizu Takeshi
Producer
Sam Raimi
Robert Tapert
Takashige Ichise
Nathan Kahane
Joe Drake
Carsten Lorenz
Roy Lee
Doug Davison
Shintaro Shimosawa
Aubrey Henderson
Michael Kirk
Writer
Stephen Susco
Takashi Shimizu
Shimizu Takeshi