Related Movies

The Spy Next Door


Jet Li's Fearless


Once Upon A Time In China

The Forbidden Kingdom Cast and Crew


Home > Movies > F > Forbidden Kingdom, The > Cast and Crew


Cast
Jackie Chan - Old Hop/Lu Yan
Jet Li - The Monkey King/Silent Monk
Liu Yifei - Little Princess Golden Sparrow/Chinatown Girl
Michael Angarano - Jason Tripitikas
Collin Chou - Jade Warlord
Alexis Bridges - Kam
Juana Collignon - Southie Girl
Morgan Benoit - Lupo
Jack Posobiec - Southie
Thomas McDonell - Young Southie
Ma Gui Zhi - Old Woman
Shen Shou He - Farmer
Jian Bin - Young Village Man
Yang Shao Hua - Jade Soldier
Yuan Zeng Yu - Inn Keeper
Wang De Shun - Jade Emperor
Liu Xiao Li - Queen Mother
Dong Xiao Mei - Inn Keeper's Wife
Mathew Tang - Jade Officer #1
Cheng Hong Jun - Jade Officer #2
Alan Ng - Jade Officer #3
Michelle Du - Painted Girl
Crystal Kung - Slave Girl
Jeffrey Kung - Herald #2
Xu Wei Jia - Tracker
Huang Ming Sheng - Cult Killer #1
Liu Rui - Cult Killer #2
Luo Cheng - Cult Killer #4
Zhou Xiao - Cult Killer #5
Lin Hai Bin - Cult Killer #6
Zhi Hui Jie - Cult Killer #7
Shi Xiao Ju - Golden Sparrow's Mother
Guo Meng - Young Golden Sparrow
Cui Wen Lu - Goat Herder
Li Xiao Yong - Young Monk #1
Chang Chen - Young Monk #2
Ye Xiaokeng - Abbot
Zhao Zi Wan - Medicine Monk
Matt Grant - Paramedic
Director
Rob Minkoff
Producer
Casey Silver
Ryan Kavanaugh
Raffaella De Laurentiis
Yuen Wo-Ping
Jon Feltheimer
Willie Chan
Solon So
Steve Chasman
Jason C Lin
David U Lee
Philip Lee
Mathew Tang
Writer
John Fusco