Related Movies

The Forbidden Kingdom


House of Flying Daggers


Hero

Fearless Cast and Crew


Home > Movies > F > Fearless > Cast and Crew


Cast
Jet Li - Huo Yuanjia
Shido Nakamura - Anno Tanaka
Collin Chou - Yuanjia's Father
Anthony DeLongis - Spanish Swordsman
Jean Claude Leuyer - English Boxer
Brandon Rhea - Belgian Fighter
Nathan Jones - Hercules O'Brien
Masato Harada - Mr. Mita
Mike Leeder - Fight Referee
Sun Li - Moon
Bao Qijing - Nong Jinsun
Chen Zhihui - Chin
Ting Leung - Lai
Qu Yun - Grandma
Scott Ma - Zhou
Jacky Heung - Chin's Godson
Philippe Millieret - French Businessman
Yi Shixiong - Liu Zhensheng
Chen Fusheng - Xu Dashan
Zheng Shiming - Xia Xiang
Lu Yuhao - Huo Yuanjia as Child
Zhu Qilong - Nong Jinsun as Child
Shang Yapeng - Zhou as Child
Wang Qi - Gui
He Ju - Town Idiot
Xu Ailing - Jade
He Sirong - Chin's Wife
Ma Yin - Chin's Daughter
John Benn - American Businessman
John Paisley - English Businessman
Li Jun - Judge
Ma Jing - Yuanjia's Disciple
Wei Binghua - Yuanjia's Disciple
Zhao Tieying - Yuanjia's Disciple
Xu Yonghai - Yuanjia's Disciple
Song Shuo - Yuanjia's Disciple
Liu Licheng - Ah-Qiang
Sun Leqiu - Accountant
Guo Shaoheng - Master Braid
Li Chao - Swordsman
Shu Jian - Twin Brother (short)
Director
Ronny Yu
Producer
Bill Kong
Jet Li
Ronny Yu
Yang Buting
Chui Po-chu
Han Sanping
Writer
Chris Chow
Christine To Chi-Long