Related Movies

Idi i Smotri

Farewell Cast and Crew


Home > Movies > F > Farewell > Cast and Crew


Cast
Stefaniya Stayuta - Darya
Lev Durov - Pavel
Alexei Petrenko - Vorontsov
Leonid Kryuk - Petrukha
Vadim Yakovenko - Andrei
Yuri Katin-Yartsev - Bogodul
Denis Luppov - Kolyanya
Maiya Bulgakova - Darya's Friend
Naidan Gendunova - Darya's Friend
Galina Demina - Darya's Friend
Anna Kustova - Darya's Friend
Lyubov Malinovskaya - Darya's Friend
Nadezhda Pogorishnaya - Darya's Friend
I Bezyaev - Fire Brigade Member
M Bichkov - Fire Brigade Member
Yu Puchkov - Fire Brigade Member
V Klap - Fire Brigade
F Valikov
P Kormunin
N Skorobogatov
E Sanko
I Brozgovka
I Baskakova
A Goryachev
L Savchenko
M Kalinkin
V Berezutskaya
Ludmilla Polyakova - Darya's Friend
Maya Bulgakova - Darya's Friend
Director
Elem Klimov
Producer
A Rasskazov
G Sokolova
Writer
Larisa Shepitko
Rudolf Tyurin
German Klimov
Valentin Rasputin