Related Movies

Helpless

Eureka Cast and Crew


Home > Movies > E > Eureka > Cast and Crew


Cast
Kôji Yakusho - Makoto Sawai
Aoi Miyazaki - Kozue Tamura
Masaru Miyazaki - Naoki Tamura
Sayuri Kokusho - Yumiko
Ken Mitsuishi - Shigeo
Go Riju - Busjack Man
Yutaka Matsushige - Matsuoka
Sansei Shiomi - Sawai Yoshiyuki
Kimie Shingyouji - Mother
Yoichiro Saito - Akihiko
Director
Shinji Aoyama
Producer
Takenori Sento
Philippe Avril
Writer
Aoyama Shinji
Shinji Aoyama