Related Movies

Outrage


Sonatine

Dolls Cast and Crew


Home > Movies > D > Dolls > Cast and Crew


Cast
Miho Kanno - Sawako
Hidetoshi Nishijima - Matsumoto
Tatsuya Mihashi - Hiro the Boss
Chieko Matsubara - Woman in the Park
Kyoko Fukada - Haruna the Pop Star
Tsutomu Takeshige - Nukui the Fan
Director
Takeshi Kitano
Producer
Masayuki Mori
Takio Yoshida
Writer
Takeshi Kitano