Related Movies

Penance


Tokyo Sonata


Charisma

Bright Future Cast and Crew


Home > Movies > B > Bright Future > Cast and Crew


Cast
Tadanobu Asano - Mamoru
Tatsuya Fuji - Shinichiro
Takashi Sasano - Mr Fujiwara
Marumi Shiraishi - Mrs Fujiwara
Ryo Kase
Joe Odagiri - Yuji
Director
Kiyoshi Kurosawa
Producer
Takashi Asai
Masafumi Odawara
Nobuhiko Sakoh
Harumi Noshita
Sadayuki Iwase
Writer
Kiyoshi Kurosawa