Related Movies

Hara-Kiri: Death of a Samurai


Sukiyaki Western Django

13 Assassins Cast and Crew


Home > Movies > Other > 13 Assassins > Cast and Crew


Cast
Kôji Yakusho - Shinzaemon Shimada
Takayuki Yamada - Shinrokuro (Shinzaemon's Nephew)
Hiroki Matsukata - Kuranaga
Yusuke Iseya - Koyata (13th Assassin from the Forest)
Goro Inagaki - Lord Naritsugu Matsudaira
Masachika Ichimura - Hanbei Kitou (Naritsugu's Head Samurai)
Mikijiro Hira - Sir Doi (Top Shotgun Official)
Ikki Sawamura - Mitsuhashi
Arata Furuta - Sahara (Samurai Who Requests Payment)
Tsuyoshi Ihara - Hirayama (Shinzaemon's Apprentice)
Masataka Kubota - Ogura (The Youngest Samurai)
Sousuke Takaoka - Hioki (Kuranaga's Subordinate)
Seiji Rokkaku - Otake (Kuranaga's Subordinate)
Koen Kondo - Horii (Mitsuhashi's Subordinate)
Yuma Ishigaki - Higuchi (Mitsuhashi's Subordinate)
Kazuki Namioka - Ishizuka
Kazue Fukiishi - Tsuya/Upashi(Shinrokuro's Wife/Koyata's Lover)
Koshiro Matsumoto - Yukie Makino(Lord Owari's Subject)
Mitsuki Tanimura - Chise Makino(Uneme's Wife)
Takumi Saito - Uneme Makino
Shinnosuke Abe - Genshiro Deguchi(Servant Who Fetches Visitor List)
Masaaki Uchino - Zusho Mamiya(Akashi Elder Who Commits Hara-Kiri)
Ken Mitsuishi - Asakawa(Naritsugu's Henchman)
Director
Takashi Miike
Producer
Minami Ichikawa
Michihiko Umezawa
Toichiro Shiraishi
Takahiro Ohno
Hirotsuga Yoshida
Shigeji Maeda
Masaaki Ujo
Takashi Hirajo
Toshiaki Nakazawa
Jeremy Thomas
Kazuomi Suzaki
Hisashi Usui
Writer
Daisuke Tengan
Kaneo Ikegami
Shoichiro Ikemiya