Worked With:

Fabrizio Bentivoglio


Mikhail Baryshnikov


Ben Gazzara


Giancarlo Giannini

Mariangela Melato